Het idee

Onze maatschappij blijft veranderen. De laatste decennia hebben automatisering, globalisering en individualisering de maatschappelijke verhoudingen beïnvloed. Deze veranderingen hebben ook gevolgen op het ontwikkelen en het in stand houden van de openbare ruimte. In het verleden was dit een primaire taak van de gemeente Zuidplas. De gemeentelijke specialist bedacht wat nodig was in de openbare ruimte. De gebruiker van deze ruimte werd geïnformeerd, maar had zeer beperkte invloed.

De gemeente Zuidplas kiest ervoor om dit anders te doen en geeft hier ruimte voor aan de inwoners van Zevenhuizen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om actief te participeren in het beheer van de buitenruimte, of een eigen project te starten. Dit heeft tot gevolg dat het beheer van de openbare ruimte een verschuiving laat zien van een technische aangelegenheid naar steeds meer een sociale aangelegenheid met ruimte voor ecologie. Samen zorgen voor een duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte.